Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Mgamers
Dato: 1. april 2023
Tidspunkt: kl. 13.00
Sted: Personalerum ved siden af køkken
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om den kommunale dialog og de påkrævede ændringer og foreningens fremadrettede drift ved kasserer Søren Frederiksen
 3. Ændring af vedtægter som folkeoplysende forening
  3a) Foreningens hjemsted
  3b) Foreningens formål
  3c) Medlemmer
  3d) Stemmeret
  3e) Bestyrelsens sammensætning
  3f) Regnskab og formueforhold
  3g) Foreningskonto
  3h) Ændring af paragraffer
 4. Eventuelt.

Genralforsamling oktober 2022


Der indkaldes til generalforsamling i MGamers lørdag d. 22. oktober 2022 kl. 13 på adressen: Måløv Skole, Kratvej 14, 2760 Måløv, i Multisalen/kantinen.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning + godkendelse
3: Kassererens beretning + godkendelse
4: Beretning fra evt. udvalg
5: Behandling af indkomne forslag
6: Fastsættelse af kontingenter
7: Valg til bestyrelse + suppleanter
8: Valg af revisor + suppleanter
9: Valg til evt. udvalg
10: EventueltIndkomne forslag sendes på mail til formand Michael Paulsen. Mailadresse findes under fanen medlemmer.

Vedtægter

Vedtægter for MGamers

§1 Forenings navn og hjemsted
Foreningens navn er MGamers. Den har hjemsted Baltorpvej 92, 3. MF,
2750 Ballerup.


§2 Formål
Formålet for foreningen er at understøtte en åben gruppe af computerspillere der mødes månedligt
i et lokale for at spille spil sammen. Medlemmerne mødes fysisk ved arrangementer og de kan
spille eksempelvis computerspil eller brætspil. Computerne vil være koblet til internettet og der vil
gennemgås oplysende informationer som god online etikette, sikker online opførsel og nettikette,
god tone og kammeratskab skal formidles til medlemmerne, og de skal praktisere disse discipliner.

Et MGamers arrangement består bl.a. af organisering med opstilling af borde, stole, konstruktion af
pc-netværk og strøm. Desuden kan man få råd og vejledning omkring sine computerproblemer:
Windows-problemer, sikkerhed, hjælp til spilinstallation, nyindkøb af computer, opbygning af
hjemmeside og mange andre ting, der relaterer sig til computere.


§3 Medlemmer
Personer med interesse for spil og computerspil og en tilknytning til Måløv kan være medlemmer.

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, herunder tilmelding ved personligt
fremmøde ved arangementer, brev, e-mail og elektroniske formularer.

Medlemskab forudsætter indbetaling af det til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemmet skal
kunne tilslutte sig foreningens vedtægter.  

Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til foreningen. Ved udmeldelse tilbagebetales der
ikke kontingent.

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, udmeldes automatisk.

§4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen udgøres af myndige bestyrelsesmedlemmer samt myndige medlemmer eller
forældre eller værger til umyndige medlemmer i foreningen. ?
Den ordinære generalforsamling holdes hvert forår.

Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.
 ?Kandidater der opstiller vedlægges indkaldelsen.?
Bestyrelsen alene kan indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger.?
Den praktiske afvikling af valg til bestyrelsen på generalforsamlingen forestås af formanden med
hjælp fra kasseren.

Vedrørende dagsorden til generalforsamling, skal den mindst have følgende indhold:
1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning + godkendelse
3: Kassererens beretning + godkendelse
4: Beretning fra evt. udvalg
5: Behandling af indkomne forslag
6: Fastsættelse af kontingenter
7: Valg til bestyrelse + suppleanter
8: Valg af revisor + suppleanter
9: Valg til evt. udvalg
10: Eventuelt
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskives af
dirigenten.


§5 Stemmeret
Et medlem repræsenterer én stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen udgøres af 6 myndige personer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af
gangen. Første år vil 3 personer kun blive valgt for 1 år for sikre en kontinuitet i bestyrelsens
sammensætning og arbejde. Bestyrelsen er kredsens øverste daglige myndighed, kun underlagt
generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for kredsens økonomi, strategisk planlægning,
materielle anlægsaktiver, juridiske spørgsmål og personsager.?

Efter valg konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, kasser og revisor. Formanden står for
den daglige drift, kasseren for regnskab, og revisoren gennemgår og påtegner årligt regnskabet for
at regnskabet er retvisende og at bekræfte at god regnskabsskik er overholdt.

§6 Bestyrelsens sammensætning.

Den 24. november 2018 havde MGamers følgende bestyrelsesmedlemmer:

Formand

Valgt til
2019
Kasserer

2018
Revisor

2019
Bestyrelsesmedlem 4

2018
Bestyrelsesmedlem 5

2018
Bestyrelsesmedlem 6

2019
Bestyrelsesmedlem 7
Ikke myndig
2019§7 Regnskab og formueforhold

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Fra den.1. januar 2011 og fremover vil kontingentet være kr. 100,- pr halvår.
Kontingentet reguleres årligt ved generalforsamlingen.

Kontingentet skal betales for en periode forud. Året er delt op i to perioder, forår (januar-juni) og
efterår (juli-december).?
Normale medlemmer, der inden for en kontingentperiode tilmelder sig ved bordene til computerspil
eller brætspil, betaler fuldt kontingent.?
Bestyrelsesmedlemmer, der inden for en kontingentperiode tilmelder sig ved bordene til
computerspil eller brætspil, betaler 50 % af det normale kontingent.

Midler opbevares på en bankkonto varetaget af den konstituerede kasserer.

Valg af revisor bliver gennemført ved generalforsamlingen.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden i samtykke med et bestyrelsesmedlem.
Samtykke kan ske ved underskrevet dokument, fax eller ved e-mail.


§8 Ændringer
Ændringer i disse vedtægter kan alene foretages af MGamers generalforsamling ved
stemmeflerhed på 2/3 af de tilstedeværende, enten på en ordinær eller en ekstraordinær
generalforsamling.

§9. Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
generalforsamling. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3
majoritet blandt samtlige medlemmer. Foreningens formue ved opløsning skal anvendes i
overensstemmelse med foreningens formål. Såfremt majoritet til opløsning ikke opnås, er
bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan
vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ovenståendes rigtighed bekræftes af kredsens tegningsberettigede:

Dato:


                    _________________                         __________________
                         Formand                                             Kasserer

Loading